ÚvodZajímavá místaWiedermannův park

Wiedermannův park parky

Adresa

Zátiší
Františkovy Lázně
351 01


Fotografie

Popis

Lázeňský park byl pojmenován po Gustavu Wiedermannovi, který je považován za tvůrce moderních Františkových Lázní. Byl nejen významným stavitelem, starostou lázní, ale také předsedou františkolázeňského okrašlovacího spolku, který vznikl v roce 1881. A právě tento spolek se zasloužil o vznik Widermannova parku, jednoho z největších františkolázeňských parků o rozloze 44 hektarů.

Z historie parku

Až do konce 19. století sahaly zdejší městské parky na východě nejdál k železničnímu náspu zbudovanému v roce 1865. Právě železnice v té době značně omezovala další rozvoj města dál na východ. Pozornost spolku se proto v prvních letech své činnosti obracela opačným směrem, kde na jihozápadě od centra Frantovek vznikal lesopark Amerika

Až na přelomu století se začalo hovořit o tom, že by podobný les oddělující město od okolní zemědělské krajiny měl vzniknout také na východě. Za tímto účelem byly od roku 1901 postupně skupovány pozemky v prostoru mezi silnicemi na Chlum Svaté Maří (tehdy Maria Kulm) a Tršnice (Tirschnitz), jejichž větší část byla ještě před vypuknutím první světové války zalesněna. Už roku 1911 byla také zbudována prostorná štěrková cesta spojující nové pozemky.

Na rozdíl od dnes preferovaného přírodě blízkého lesa byly tehdy vznikající porosty od svého počátku pojaty jako les jehličnatý. Jak totiž již roku 1878 předeslal Gustav Wiedermann ve své výzvě k založení spolku, nová výsadba měla poskytnout vítanou změnu vůči všudypřítomným anglickým parkům. Roku 1911 se tak Wiedermann mohl u příležitosti 30. výročí spolku s potěšením ohlédnout za dobře odvedenou prací: „Na spolkových a obecních pozemcích bylo dosud vysazeno na 660 tisíc nových sazenic.“ Dílo františkolázeňského okrašlovacího spolku nešlo přehlédnout. Na západě se na místě bažin rozprostíralo malé eldorádo, tolik vytoužený les, a na východě nový park tvořený tisíci mladých jedlí a borovic.

O tři roky později, 11. února 1914, však Gustav Wiedermann zemřel a jako dlouholetý předseda (v letech 1889–1914) tehdy spolku odkázal nemalou částku ve výši 5 tisíc korun. Na schůzi 29. května 1914 následně bylo z podnětu Josefa Carla Fischera přijato rozhodnutí přejmenovat nový park po jeho tvůrci, a tak vznikl název Wiedermannův park.

Park však žil i po smrti Gustava Wiedermanna. Roku 1915 zde byla zbudována zděná stavba, původně zamýšlená jako přístřešek pro návštěvníky při špatném počasí. Nakonec zde vznikla nejen rozhledna, ale také byt pro správce parku. Dnes je toto místo známé jako Zámeček. Oblíbený cíl pro vycházky lázeňských hostů, který se nachází na zelené srdíčkové trase.

Widermannův park nadále vzkvétal také za nového předsedy spolku Franze Köppla, Wiedermannova nástupce. Za jeho předsednictví (1914–1935) se Wiedermannův park stal dokonce oblíbenějším výletním cílem než lesopark Amerika. Ještě během první světové války byl park prostřednictvím nové cesty spojen s ostatními spolkovými pozemky. V parku byly instalovány lavičky a tabulky s údajem nadmořské výšky, vysazeny ovocné stromy a poté, co byli roku 1926 do parku vysazeni bažanti, byly vysazovány také vhodné rostliny k jejich obživě.

Kromě honů byly františkolázeňským sportovním klubem na tzv. Sluneční louce od 20. let 20. století každoročně pořádány také střelby na asfaltové holuby. Tvář lesoparku změnila až druhá světová válka a následující kulturněhistorický zlom v podobě nuceného vysídlení téměř veškerých obyvatel města. V druhé polovině 20. století byl park nedaleko Zámečku přepůlen silničním obchvatem města a bez svědomité péče spolku postupně chátral. 

Dnes je oblíbeným místem na delší vycházku, například po zmíněné zelené srdíčkové trase. Park je upravován, ale je mu ponechán přírodní ráz lesa odlišující jej od anglických parků v centru města.

Mapa