Pravidla soutěže

Bližší informace k pravidlům soutěže.

Pravidla soutěže „Rozdáváme pobyty ve Františkových Lázních“

(dále jen „Pravidla”)

 • §1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Rozdáváme pobyty ve Františkových Lázních“ (dále jen „Soutěž”).

 • §2

  1. Pořadatelem soutěže je společnost:
  Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ: 00253936,
  (dále jen „Pořadatel”).

  2. Organizátorem soutěže jsou společnosti:
  Destinační a informační agentura Františkovy Lázně, z. ú., Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ:03957721, Spisová značka U 44 vedená u Krajského soudu v Plzni. (dále jen DIA)
  a
  SaySend s.r.o., IČ: 06424422, DIČ: CZ06424422, Komorní Dvůr 33/15, Skalka, 350 02 Cheb.
  Spisová značka C 35152 vedená u Krajského soudu v Plzni.

 • §3

  1. Soutěž je veřejně provozována prostřednictvím webové stránky společnosti DIA – www.frantiskovy-lazne.info (dále jen „web“). Dále bude propagována prostřednictvím facebookové stránky (dále jen „FB“) a instagramového účtu (dále jen „IG“) Františkovy Lázně, facebookové stránky (dále jen „FB“) posytovatelů výhry.

  2. Pro zapojení do soutěže je nutné vyplnit přihlašovací formulář.

  3. Soutěž probíhá od 1. 4. 2024 do 28. 2. 2025, do 23.59 h.
  Soutěž bude rozdělena do 12 soutěžních kol, časové rozpětí kol je následující:
  1. kolo (1. 4. – 30.4. 2024), 2. kolo (1. 5. – 31.5. 2024), 3 kolo (1. 6. – 30. 6. 2024), 4. kolo ( 1. 7. – 31. 7. 2024), 5. kolo (1. 8. – 31. 8. 2024), 6. kolo ( 1. 9. – 30. 9.), 7. kolo (1. 10. – 31. 1. 2024), 8. kolo ( 1. 11. – 30. 11.2024), 9. kolo ( 1. 12. – 31. 12. 2024), 10. kolo ( 1. 1. – 31. 1. 2025), 11. kolo (1. 2. – 28. 2. 2025).
  Vyplnění přihlašovacího formuláře mimo toto období je automaticky považováno za neplatné.
 1. Pořadatel a organizátor (DIA) bude o Soutěži informovat na FB Františkovy Lázně:
  https://www.facebook.com/infofrantiskovylazne/
 2. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodní známka FACEBOOK, Inc.
 3. Soutěž bude probíhat pouze na území České republiky.
 • §4
 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let (každá taková osoba dále jen „Účastník”).
 2. Podstata soutěže spočívá v tom, že Účastník vyplní formulář na webu DIA a stane se odběratelem newsletteru DIA.
 3. Tímto úkonem Účastník potvrdí, že se do Soutěže přihlašuje a zároveň souhlasí s jejími podmínkami bez výhrad.
 4. Soutěžící může být fanouškem a followerem FB a IG stránek Organizátora (DIA) a poskytovatele výhry.
 5. Každý účastník se může zúčastnit soutěže (vyplnit formulář) pouze jednou. Formulář musí vyplnit v období od 1. 4 2024 – 28. 2. 2025. Na opakované přihlášky Účastníka, nebo na přihlášky, které stejný Účastník podá vícekrát, nebude brán zřetel.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat komentáře, které přímo nesouvisí s aktivitou nebo budou jakoukoli formou urážet a obsahovat xenofobní, rasistické, či jiné výroky odporující dobrým mravům. V takových případech má Pořadatel právo vyloučit Účastníka ze Soutěže.
 7. V každém kole soutěže vyhrává jeden soutěžící, který splňuje soutěžní podmínky.
 8. Výherce bude vylosován náhodně vždy do 15 dne po ukončení jednotlivého kola soutěže.
 9. Výherce bude kontaktován na email či tel. číslo uvedené při vyplnění formuláře.
 10. Účastník svojí účastí v Soutěži potvrzuje, že pořadatel i organizátor soutěže mohou v případě výhry pořídit fotografie a videa v místě výhry a souhlasí se sdílením na webu, FB Pořadatele a Organizátora (DIA). Účastník (výherce) poskytuje Pořadateli v rámci svých osobnostních práv výhradní licenci k užití tohoto videa nebo fotografií teritoriálně, časově i použitým médiem neomezenou. Komentáře, videa nebo fotografie mohou být dále užity jako celek nebo jeho část Pořadatelem a Organizátory pro jejich marketingové aktivity, např. online kampaně, výstavy, prezentace, broadcasting and re-broadcasting, reklamní materiály, tiskové zprávy, rádio, TV reklamní kampaně, noviny apod., nebo kdekoli s obecným přístupem veřejnosti, a to s i bez souvislosti se Soutěží. Tato práva je Pořadatel oprávněn delegovat na své spolupracující subjekty.
 11. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a Organizátorů a nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příbuzní v linii přímé a dále sourozenci, manželé/manželky, registrovaní partneři/partnerky, bratranci/sestřenice. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.
 • §5
 1. V rámci Soutěže je možné získat následující cenu:
  V každém kole bude vylosován 1 výherce voucheru na pobyt minimálně pro 1 osobu v zapojených hotelových zaříze
  ních ve Františkových Lázních (dále jen „Cena).
 2. Vouchery do soutěže o pobyt v hotelových zařízeních ve Františkových Lázních poskytla zařízení:
  Monty Spa Hotel, Hotel Bajkal, Harvey Spa Hotel, Spa hotel Savoy, Spa hotel Centrum, Lázeňský dům Erika, Lázeňský hotel Pyramida, Sanatorium Klíma Premium Spa and Wellness, Lázeňský dům Palace, Badenia Hotel Praha, Spa Resort Pawlik - Aquaforum.
 3. herci soutěže budou informováni o výhře prostřednictvím jím zadaných kontaktů ve formuláři, který vyplní v daném časovém období na webu DIA, a to nejpozději do patnácti následujících pracovních dnů po skončení jednotlivých kol soutěže.
 4. Dárkový voucher bude zaslán elektronicky na emailovou adresu uvedenou výherce poté, co bude obeznámen o výhře nebo mu bude předán v Turistickém infocentru Františkovy Lázně.
 5. Voucher výherce může uplatnit při rezervaci pobytu a dle podmínek poskytovatele voucheru. Pořadatel ani Organizátoři soutěže nenesou zodpovědnost za propadnutí voucheru z důvodu obsazenosti ubytovacích kapacit hotelu. Výherce nemá právo na prodloužení voucheru.
 • §6
 1. Soutěž probíhá na webu Františkovy Lázně ( www.frantiskovy-lazne.info). Svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly potvrdí Účastník ve chvíli, kdy vyplní formulář na webu DIA a stane se odběratelem newsletteru DIA.
 2. Každý soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru po celou dobu trvání soutěže.
 3. Výherce není oprávněn vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu.
 • §7
 1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění je Zprostředkovatel (DIA).
 2. Osobní údaje v podobě jména, příjmení, emailu a telefonu (dále jen „Údaje) bude zpracovávat výhradně Zprostředkovatel (DIA) Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, jen pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a pro marketingové účely.
 3. Účastník může kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na gdpr@frantiskovy-lazne.info. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.
 4. Pořadatel i Organizátoři nenesou odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.
 • §8
 1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
 2. Pravidla Soutěže budou dostupná na webu DIA, dále pak v sídle Organizátora – DIA po dobu trvání Soutěže.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Pořadatele nebo jeho obchodní partnery, či jinak veřejně poškozuje dobré jméno Pořadatele či Organizátora.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže, nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly, či se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže. Toto jednání se považuje za podvodné.
 7. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 8. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých.
 11. Přihláška (vyplnění formuláře) k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.